News

< Nowy logotyp

Obowiązek informacyjny RODO

2018-06-27 14:45

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klienta lub kontrahenta


 

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "MATRO" MASARNIA T.R.M.A. Pietruszka spółka jawna z siedzibą w Rawiczu (63-900), ul. Ceglana 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069933, NIP 6991004389, REGON 410258497.

 

2.     W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)    z Administratorem:

i)               numer telefonu: [655462272];

ii)              adres e-mail: [matro@matro.pl].

 

3.     Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach realizacji i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, marketingu własnych towarów lub usług oraz zawarcia i wykonywania przyszłych umów z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a uzasadnionym interesem prawnym jest prawidłowa realizacja umowy zawartej z Administratorem oraz marketing własnych usług lub towarów.

 

4.     Pani/Pana dane osobowe Administrator otrzymał od Pani/Pana. Podanie Pani/Pana danych nie było obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

 

5.     Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu.

 

6.     Administrator realizuje Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Pouczenie o prawach: ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo do skargi: ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

7.     Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które są zaangażowane w realizację umowy zawartej z Administratorem, zapewniają usługi transportowe, konsultingowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne.

 

8.     Pani/Pana dane osobowe związane z realizacji umowy zawartej z Administratorem będą przetwarzane przez okres jej realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa lub usługa została wykonana. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

 

9.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji

 

10.  Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.